MOQ we gowşuryş

Söwda bazarynyň iň aýdyň aýratynlyklaryndan biri, esasanam datçik kategoriýasynda islegiň köp dürli we kiçi partiýa bolmagyny talap etmegidir, mysal üçin, orderewropa bazarynda bir sargyt 100-den gowrak bolup durýar. elementler we her element üçin 10 ~ 50 bölek, bu alyjylary kynlaşdyrýar, sebäbi üpjün edijilerde şular ýaly zatlar üçin elmydama MOQ bolýar.

Elektron telekeçilik ykdysadyýetiniň ösmegi bilen adaty awtoulag zapas şaýlaryny paýlamak işi belli bir täsire sezewar boldy, kompaniýalar has çalt we çalt ritmde bäsdeşlik we çeýe bolmak üçin strategiki üýtgeşmä başlaýarlar.

Weili ähli müşderiler üçin No-MOQ hyzmatyny hödürleýär

Weili müşderilere iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýar we bazaryň zerurlyklaryna uýgunlaşýar, şonuň üçin sargydy islendik mukdarda kabul edip bileris. 2015-nji ýylda täze ERP ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen Weili ähli datçikler üçin ortaça mukdarda saklap başlady400,000 bölek.

warehouse

Taýýar haryt ammary

1 MOQ

Belli bir elementde MOQ talap ýok

2 Gyssagly sargyt

Gaýragoýulmasyz sargytlar ätiýaçda bolsa kabul edilýär.

Şu gün sargyt ibermek mümkin.

4 iberiş

Port: Ningbo ýa-da Şanhaý

Majorhli esasy inkotremler ýerine ýetirilip bilner:

EXW, FOB, CIF, FCA, DAP we ş.m.

3 Gurşun wagty

Ibermek üçin 4 hepde gerek Eger öndürmek zerur bolsa, şol bir zatlar bilen beýleki sargytlar üçin önümçilik meýilnamasyny düzen bolsak, hakyky gurşun wagty has gysga bolup biler, tassyklamak üçin satyjylar bilen habarlaşmaly.

5 Töleg

Gepleşikli.

Adatça, eltip bermezden öň töleg talap edýäris.

6 resminama

Ibermek üçin ähli degişli resminamalar berlip bilner: A formasy, E formasy, CO we ş.m.