Hil barlagy

Önümçilikde hil gözegçiligi

Weili IATF 16949: 2016 hil dolandyryş ulgamyny döretdi we ulanýar, önümçilik prosesinden komponentlerden ahyrky önümlere çenli doly hil gözegçiligi amala aşyrylýar, ähli datçikler müşderilere iberilmezden ozal 100% synagdan geçirilýär.

Test

ulgam awtomatiki höküm çykarýar, adam hökümi ýok

 1 Hil standarty

Iş görkezmesi

Standart iş tertibi (SOP)

Hil standart resminamalary

 2 material

Gelýän barlag

Üpjün edijilere baha bermek

 4 Taýýar önümler

100% gözden geçirmek

Daş görnüşi

Gabat gelýän ululyklar

Çykyşlar

Garnituralar

 3 Önümçilik prosesi

Işgäriň özüni barlamagy

Ilkinji gözleg

Amal gözegçiligi we gözegçilik

100% esasy prosesi barlamak

Hil gözegçiligi

Weili, satuw tejribesinden soň müşderi barada alada edýär, islendik dizaýn we önümçilik işinde, çözülmeli hemişe öňünden aýdyp bolmajak meseleler ýüze çykýar, esasanam awtoulag pudagynda, satuwdan soň iň gowusyny bermäge synanyşýarys we şikaýat ýüze çykandan soň edýäris ýitirilenler iň az derejä ýetdi.

 1 Meseläniň beýany

Kim, näme, nirede, haçan laýyk gelmeýän bolsa,

şowsuzlyk re modeiminiň aýratyn beýany.

 24 sagadyň içinde derrew hereket

Gyssagly kömek çäreleri, ýitirilenleri iň az ýagdaýda ediň.

 3 Kök sebäbiniň derňewi

Causehli sebäpleri kesgitlemek we laýyk gelmezligiň sebäbini düşündirmek,

we näme üçin laýyk gelmeýändigi kesgitlenmedi.

 4 Düzediş Hereket meýilnamasy

Meseläniň düýp sebäbini çözmek üçin mümkin bolan ähli düzediş çäreleri.